Debat og politik

Nyt fra Byrådets møde

Den 27. september 2022 afholdt byrådet i Køge Kommune byrådsmøde med blandt andet disse overskrifter: ”Køge Kommune vil sætte skoleområdet fri”, ”Daginstitutioner, museer og sportshaller får hjælp til energiudgifter”, ”Byrådet godkender grønnere ejerstrategier for ARGO og KLAR Forsyning” og ”Første etape af 42 almene boliger i Køge Nord Skovby kan nu sættes i gang”.

Køge Kommune vil sætte skoleområdet fri

Byrådet har godkendt, at Køge Kommune indgår velfærdsaftale på skoleområdet. Velfærdsaftaler sigter mod at sætte skolerne mere fri i forhold til gældende statslige og kommunale regler, og derfor kan skolerne i Køge Kommune potentielt se frem til et større råderum i forhold til mere selvbestemmelse og flere lokale løsninger.

– Jeg ser meget positivt på, at skolerne bliver sat fri fra centrale nationale bestemmelser, og at skolebestyrelser og lokalpolitikere fremover i langt højere grad kan aftale en retning, som giver mening for skolerne i Køge Kommune. Velfærdsaftalen er et vigtigt skridt imod at skabe de bedste rammer for skoleelever i Køge Kommune, siger borgmester Marie Stærke.

Velfærdsaftaler på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet er en del af økonomiaftalen for 2023 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Formålet er at frisætte kommunerne fra statslige regler, og KL har opfordret alle kommuner til at indgå en velfærdsaftale. 

Nu oplyser Køge Kommune KL om, at kommunen gerne vil indgå en velfærdsaftale på skoleområdet, og herefter afventer kommunen tilbagemelding fra KL med en orientering om den videre proces, herunder om Køge Kommune er blandt de kommuner, der kan frisættes på skoleområdet. På baggrund af kommunernes ønsker laver KL et oplæg til fordeling af frisatte kommuner på de tre velfærdsområder.  

Daginstitutioner, museer og sportshaller får hjælp til energiudgifter

Der er hjælp på vej til Køge Kommunes selvejende daginstitutioner, haller, museer og en svømmehal, som går en dyr vinter i møde – byrådet har besluttet at dække deres stigende udgifter til energi i 2022. Det er dog en forudsætning for hjælpen, at de pågældende institutioner og haller følger anbefalingerne for kommunale institutioner, og selv bidrager til at spare på energien. 

– Det skal ikke være fællesskaberne i Køge Kommune, der betaler prisen for de stigende energiudgifter. Jeg er glad for, at vi kan hjælpe institutioner, som løser væsentlige samfundsopgaver og er til glæde og gavn for mange. Men det er en fælles indsats på de parametre, vi hver især kan skrue på. Byrådet har besluttet at hjælpe, men bestyrelserne i de pågældende institutioner, idrætshaller og museer skal konkret bidrage med at skrue ned og tage ansvar i den her situation, hvor de kan tage de umiddelbare beslutninger, der kan spare på energien. Til gengæld skal vi som kommune også fremadrettet fortsætte indsatsen for at gøre de kommunalt ejede bygninger mere energibesparende at drifte, siger borgmester Marie Stærke. 

De samlede omkostninger beløber sig til 3.499.000 millioner kroner, og det dækker stigende energiudgifter i 2022 for i alt syv daginstitutioner, to museer, fem sportshaller og en svømmehal. 

Byrådet godkender grønnere ejerstrategier for ARGO og KLAR Forsyning

Fremover skal ARGO Affaldsselskab og KLAR Forsyning, som er delvist ejede af Køge Kommune, have en grønnere profil. Ejerstrategier for selskaberne ARGO Affaldsselskab og KLAR Forsyning er blevet revideret og godkendt af byrådet med et mere grønt tilsnit. Derudover vil byrådet ændre vedtægterne for selskabet Køge Vind, så det fremover udvides fra et fokus på vindenergi til også at kunne investere i energi fra for eksempel solceller på kommunale bygninger. 

– Som delejer og myndighed skal Køge Kommune altid have de større linjer for øje. Når det kommer til energikilder og affaldshåndtering er vi oppe på de helt store nagler, hvor den grønne omstilling virkelig kan gøre en forskel. Derfor glæder jeg mig over, at vi kan indarbejde fokus på grønnere løsninger i ejerstrategierne og skabe rammer for at kunne investere i flere bæredygtige energikilder. Vi skal altid være klar til forandring for at kunne søge de bedste og mest fremtidssikrede løsninger, siger borgmester Marie Stærke.

I den reviderede strategi for ARGO Affaldsselskab lægges der større vægt på samarbejde med kommunerne om miljø og begrænsning af CO2-udledning end tidligere, ligesom der er fokus på at finde fælles affaldsløsninger fremover. Den reviderede ejerstrategi for KLAR Forsyning præciserer, at selskabet er en meget vigtig partner i kommunernes arbejde med grøn omstilling, herunder målsætningen om at have en klimaneutral forsyningssektor i 2030.

Masterplan for fjernvarme er på plads

De reviderede ejerstrategier blev forelagt byrådet sammen med en status over aktiviteter i den første halvdel af 2022 i de fælleskommunalt ejede selskaber på forsynings- og energiområdet.

Den status viser blandt andet, at masterplanen for udrulning af fjernvarme i det område af Køge Kommune, der dækkes af Vestegnens Kraftvarme Selskab (VEKS) er kommet på plads. Flere steder er arbejdet begyndt, og næste etape er fjernvarme til villakvartererne omkring Køge bymidte. 

Herefter følger selve bymidten og Hastrup Nord, hvor udrulningen begynder i 2023, og derefter kommer turen til Skensved, Hastrup Syd og Herfølge i perioden frem til 2028. Uden for VEKS-området arbejder Teknik- og Miljøforvaltningen på fælles løsninger for Bjæverskov, Vemmedrup og Ejby. 

Køge Kommune skal inden udgangen af 2022 meddele alle kommunens husstande med naturgas eller oliefyr om og i givet fald hvornår, de kan forvente fjernvarme. Byrådet har taget den halvårlige status til efterretning. 

Første etape af 42 almene boliger i Køge Nord Skovby kan nu sættes i gang

Byrådet har nu givet formelt tilsagn om, at aftalen med boligselskabet fsb om opførelsen af almene boliger i Køge Nord Skovby kan sættes i værk, og tilbud kan indhentes. 

Projektet består af 42 boliger – 12 toværelses boliger, seks treværelses boliger og 24 boliger med fire eller flere værelser. De 42 boliger opføres i to cirkulære bebyggelser med hver 21 boliger og med et fælleshus. 

– Jeg er meget glad for, at vi kan se frem til et byggeri, der er både smukt arkitektonisk og opført bæredygtigt – og ikke mindst, at vi sikrer, at Køge Nord Skovby bliver en bydel for mange forskellige slags mennesker. Med det nye byggeri får vi et meget nytænkt og anderledes alment byggeri, der i den grad har fokus på fællesskabet. Byggeriet passer meget fint ind i de grønne omgivelser, og med det giver vi også andre end de, der har råd til at bygge hus på egen grund mulighed for at bosætte sig i den nye bydel, siger borgmester Marie Stærke.

Når det endelige projekt ligger fuldt færdigt, og de relevante tilbud er på plads, skal det endelige budget for byggeriet godkendes, ligesom en foreløbig leje også vil blive fastlagt. Herefter kan byggeriet sættes i gang.

Boligerne opføres med et stærkt element af social og fysisk bæredygtighed.

Kommentarer