Ølsømagle

Køge Kommune går i gang med at registrere beskyttede naturområder

Køge Kommune har indgået aftale med firmaet Natur360°, der vil tage rundt i Køge for at få kortlagt naturen.

I den kommende tid bevæger vi os rundt i Køge for at få kortlagt den beskyttede natur i kommunen.

Formålet med undersøgelserne at få kortlagt § 3-beskyttet natur. § 3-beskyttet natur kan overordnet set være søer, vandhuller, vandløb, overdrev, moser, strandsumpe, strandenge og ferske enge. Med ”§ 3” menes der, at områderne er beskyttet mod væsentlige ændringer efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Før områder kan registreres som § 3-beskyttede, skal de leve op til en række krav om størrelse og naturindhold. Da det til hver en tid er den eksisterende naturtilstand, der er afgørende for, om et område har ”vokset” både ind eller ud af beskyttelsen. Kortlægningen skal derfor opdateres løbende.

Køge Kommune er ligesom alle andre kommuner forpligtet til at opdatere de registrerede områder mindst hver tiende år. Der er omkring 2000 § 3-arealer i kommunen, og de kan ikke alle blive registreret i år. Men feltbesigtigelserne starter i løbet af sommeren i år 2022.

Køge Kommune har indgået aftale med firmaet Natur360°, der vil tage rundt i Køge for at få kortlagt naturen. Hvis arealerne ligger tæt på beboelse, vil der blive banket på døren forud for besøget. I forruden på vores biler ligger vi et skilt med teksten: Natur360° udfører naturregistrering for Køge Kommune.

Vi foretager arbejdet på hverdage i tidsrummet kl. 8.00-18.00. Som lodsejer er du selvfølgelig meget velkommen til at kigge med på den del af arbejdet, der foregår på din jord. Vil du gerne høre mere om registreringen er du velkommen til at kontakte Køge Kommunes Naturteam på mailadressen natur@koege.dk.

En mindre del af registreringerne vil foregå allerede i 2022. Registreringerne vil blive indberettet løbende og kan ses af alle på Danmarks Miljøportal (www.miljoeportal.dk). Køge Kommune vil bruge registreringerne som grundlag for kommunens sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven.

Du læse mere om naturbeskyttelseslovens § 3 her Naturbeskyttelseslovens § 3 (mst.dk)

Kommentarer